Sơ đồ tổ chức

Nhân lực là yếu tố có tính quyết định đến thành bại của mọi doanh nghiệp, đặc biệt là với một công ty hoạt động về lĩnh vực chuyên môn. Cơ khí Thanh Phát áp dụng chính sách quản lý nhân sự theo PDCA (Plan-Do-Check -Action) giúp cho bộ máy “tự tiến hóa” theo thời gian, đồng thời luôn luôn đảm bảo tiến độ công việc.
Hàng năm, công ty tổ chức tham gia tập huấn cho nhân viên nghiệp vụ tại các cơ sở chuyên về lĩnh vực công ty đang hoạt động nhằm cập nhật những biện pháp thi công hiệu quả nhất và tuân thủ pháp luật khi thực hiện công việc cho các khách hàng của mình.